Статут Асоціації користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі "УРАН"

(нова редакція)

м. Київ, 2016 р.

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. АСОЦІАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ «УРАН» (далі за текстом – Асоціація) є добровільним недержавним неприбутковим некомерційним господарським об’єднанням.

1.2. Асоціація є юридичною особою, що створюється і здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

1.3. Асоціація є добровільною неприбутковою організацією, яка об’єднує наукові, освітні та інші установи, підприємства й організації незалежно від форм власності, які в своїй діяльності використовують та сприяють розвитку мережевих інформаційних технологій для підвищення рівня освіти і науки. Асоціація створена на принципах спільності інтересів її Членів для досягнення об’єднаними зусиллями умов для найбільш ефективної діяльності.

1.4. Найменування Асоціації українською мовою:

1.4.1. Повне – Асоціація користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі “УРАН”;

1.4.2. Скорочене – Асоціація УРАН.

1.5. Найменування Асоціації російською мовою:

1.5.1. Повне – Ассоциация пользователей Украинской научно-образовательной телекоммуникационной сети “УРАН”;

1.5.2. Скорочене – Ассоциация УРАН.

1.6. Найменування Асоціації англійською мовою:

1.6.1. Повне – Association of Users of Ukrainian Research and Academic Network URAN;

1.6.2. Скорочене – URAN Association.

1.7. Місцезнаходження Асоціації: Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 33

Стаття 2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Метою створення і діяльності Асоціації є координація дій та об’єднання зусиль Членів Асоціації для сприяння створенню, розвитку та використанню єдиної національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі України, (далі за текстом – мережі УРАН), для підвищення рівня освіти та науки, розвитку засад інформаційного суспільства, повноправного входження України в глобальний інформаційний простір і представництва інтересів Членів Асоціації в органах державної влади, а також в українських і міжнародних організаціях.

2.2. Асоціація не має на меті:

2.2.1. здійснення підприємницької діяльності;

2.2.2. отримання Засновниками та Членами Асоціації прямих прибутків (дивідендів) від її діяльності;

2.3. Головними завданнями Асоціації є:

* 2.3.1. (виключено);

2.3.2. сприяння розвитку національних інформаційних ресурсів і комунікаційної інфраструктури мережі УРАН – баз даних і знань, електронних бібліотек, електронних підручників, довідково-інформаційних систем, систем дистанційного навчання, засобів комунікації та обміну інформацією;;

2.3.3. сприяння державній політиці в сфері формування, використання та захисту телекомунікаційних і інформаційних ресурсів, забезпечення рівноправного використання інформаційних і телекомунікаційних ресурсів мережі УРАН;

2.3.4. розширення доступу до національних і міжнародних інформаційних ресурсів Інтернет для вчених, науковців, викладачів, спеціалістів і студентів;

2.3.5. організація та здійснення міжнародного співробітництва в сфері формування та використання інформаційних ресурсів;

2.3.6. сприяння реалізації єдиної технічної політики в сфері інформаційно-комунікаційних технологій у процесі створення та розвитку мережі УРАН;

2.3.7. навчання, підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері інформаційних технологій через систему дистанційного навчання, відкритих навчальних семінарів, спеціальних курсів і круглих столів;

2.3.8. захист прав користувачів мережі УРАН щодо отримання якісного рівня інформаційного обслуговування;

2.3.9. організація досліджень в сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій, використання сучасних системних і мережевих технологій для забезпечення діяльності Асоціації;

2.3.10. здійснення благодійних, соціальних, культурно-просвітницьких, навчально-освітніх та науково-дослідних проектів і програм, пов’язаних з розвитком в Україні інформаційних і телекомунікаційних технологій;

2.3.11. сприяння застосуванню в практичній діяльності державних і недержавних структур потенціалу Інтернет;

2.3.12. заснування засобів масової інформації, здійснення видавничої діяльності, випуску періодичних видань, інформаційних бюлетенів і т.і. для реалізації завдань Асоціації.

2.4. Асоціація, в установленому чинним законодавством України порядку, здійснює наступну діяльність (без мети отримання прибутку):

2.4.1. координує спільні дослідження і розробки Членів Асоціації в галузі телекомунікацій та інформаційних технологій для науки та освіти;

2.4.2. проводить консультування з питань інформатизації та іншу діяльність у сфері інформатизації;

2.4.3. організує проведення в Україні та за її межами науково-практичних конференцій, симпозіумів, виставок, ярмарків та інших заходів;

2.4.4. сприяє публічному поширенню Членами Асоціації через засоби масової інформації чи за допомогою інших методів робіт та інших матеріалів з проблем галузі;

2.4.5. надає Членам Асоціації інформаційно-методичне, правове та консалтингове забезпечення, узагальненює передовий вітчизняний та зарубіжний досвід;

2.4.6. готує правову документацію, що відповідає інтересам Членів у їх відносинах з державними органами, банками, проектними, конструкторськими, науково-дослідними організаціями, іншими контрагентами, укладає будь-які угоди як в Україні так і за її межами згідно з діючим законодавством, які відповідають меті Асоціації;

2.4.7. представляє інтереси Членів Асоціації в органах державної влади та управління в питаннях стосовно діяльності Асоціації;

2.4.8. сприяє в здійсненні заходів по налагодженню співробітництва та участі в міжнародних організаціях на міждержавному та недержавному рівнях з питань, що відносяться до сфери її діяльності;

2.4.9. сприяє розвитку зовнішньоекономічної діяльності Членів, пошуку потенційних зарубіжних партнерів;

2.4.10. сприяє в залученні закордонних інвестицій та залучає кваліфікованих вітчизняних і закордонних спеціалістів, вчених, експертів для реалізації цілей та завдань Асоціації;

2.4.11. веде діяльність, пов’язану з банками даних;

* 2.4.12. (виключено);

2.4.13. самостійно розробляє та затверджує з урахуванням інтересів Членів Асоціації плани та програми своєї діяльності, використовує належні їй кошти та майно з наступним затвердженням вищим органом управління Асоціації..

Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ

3.1. Асоціація є юридичною особою за законодавством України з дня її державної реєстрації.

3.2. Асоціація є неприбутковою організацією згідно з чинним законодавством та не ставить своєю метою отримання прибутку.

3.3. Асоціація має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських установах у національній та іноземній валюті. Асоціація є власником майна, надбаного на законних підставах.

3.4. Асоціація має печатку, штампи зі своїм найменуванням, фірмовий бланк, товарний знак, іншу необхідну символіку та атрибутику. Символіка реєструється в порядку, встановленому чинним законодавством України

3.5. Асоціація не проводить підприємницьку діяльність, не втручається в господарську діяльність її Членів і не має права вчиняти дії, що обмежують конкуренцію її Членів. Члени Асоціації не отримують прямих прибутків від її діяльності.

3.6. Асоціація відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном, на яке у відповідності до законодавства України може бути звернення стягнення на вимогу кредиторів.

3.7. Асоціація не відповідає за зобов’язаннями держави. Держава не відповідає за зобов’язаннями Асоціації.

3.8. Асоціація не відповідає за зобов’язаннями своїх Членів, Члени Асоціації не відповідають за зобов’язаннями Асоціації.

3.9. Асоціація координує діяльність своїх Членів щодо виконання Асоціацією своїх статутних завдань.

3.10. Асоціація в установленому чинним законодавством України порядку має право:

3.10.1. використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування, відповідно до його цільового призначення; у будь-який спосіб відчужувати (наприклад: продавати, передавати безоплатно, обмінювати тощо) власне майно юридичним і фізичним особам, а також передавати у тимчасове користування (оренду тощо) власне майно – основні фонди та інші матеріальні цінності;

3.10.2. від власного імені укладати будь-які угоди або контракти; наймати будь-яких юридичних та фізичних осіб по контракту чи на іншій цивільно-правовій основі з метою виконання намічених завдань та функцій;

3.10.3. брати короткострокові та довгострокові позики в національній та іноземних валютах;

3.10.4. виступати позивачем та відповідачем у судах, господарських судах та в інших органах державної влади, управління та місцевого самоврядування. При цьому Асоціація має право представляти у зазначених органах інтереси і виступати від імені своїх Членів у межах наданих повноважень;

3.10.5. одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань у відповідності до Статуту Асоціації;

3.10.6. створювати в Україні підприємства, установи та організації зі статусом юридичної особи, необхідні для виконання цілей та завдань у відповідності до Статуту Асоціації;

3.10.7. здійснювати безпосередньо будь-яку зовнішньоекономічну діяльність згідно з метою, цілями та завданнями Асоціації відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

3.10.8. мати інші права згідно з чинним законодавством України.

3.11. Асоціація може бути реорганізована у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.12. Асоціація створюється на невизначений строк і може користуватися всіма іншими правами, наданими юридичним особам чинним законодавством України.

Стаття 4. ЧЛЕНCТВО В АСОЦІАЦІЇЇ

4.1. Членами Асоціації можуть бути установи, підприємства і організації всіх форм власності, які створені відповідно до чинного законодавства України, а також міжнародні та інші організації, які визнають цілі і завдання Асоціації, визнають та виконують положення її Статуту, а також своєчасно, у встановленому порядку, сплачують членські внески.

4.2. Члени Асоціації зберігають повну господарську та фінансову самостійність. Асоціація не має права втручатися у господарську та комерційну діяльність її Членів.

4.3. Члени Асоціації реалізують свої права та законні інтереси, а також виконують свої обов’язки перед Асоціацією безпосередньо через своїх представників, уповноважених установчими документами та/або належним чином оформленим дорученням.

4.4. Члени Асоціації вступають в Асоціацію шляхом подачі в Раду Асоціації відповідної письмової заяви затвердженого зразка. Заяви про вступ до Асоціації мають бути розглянуті Радою в термін до 3 місяців. Рада приймає рішення про прийом до Асоціцації, якщо за це проголосувало не менше 75% від числа членів Ради.

4.5. Членство в Асоціації припиняється:

4.5.1. при ліквідації Члена як юридичної особи чи порушення проти нього справи про банкрутство;

4.5.2. за заявою Члена Асоціації про вихід з Асоціації за власним бажанням, що подається на Раді Асоціації;

4.5.3. за рішенням Ради Асоціації, якщо за це проголосувало не менше 75% від числа членів Ради, у разі вчинення Членом Асоціації порушення або невиконання положень цього Статуту та/або внаслідок дій чи бездіяльності Члена Асоціації, результатом яких стало заподіяння шкоди діловій репутації та/або матеріальної шкоди Асоціації, що підтверджено компетентними органами держави та/або Асоціації. При цьому під “заподіянням шкоди діловій репутації Асоціації” слід розуміти поширення Членом Асоціації неправдивої інформації шляхом опублікування її у пресі, передачу по радіо, телебаченню, з використанням інших засобів масової інформації, викладення в характеристиках, заявах, листах, адресованих іншим особам, повідомлення в публічних виступах, а також в іншій формі невизначеному числу осіб або хоча б одній людині, що спрямована безпосередньо проти Асоціації та порочить її ділову репутацію.

4.6. У разі вибуття з Асоціації членські внески не повертаються.

4.7. У разі припинення членства юридичної особи в Асоціації, припиняється участь представників юридичної особи в усіх органах Асоціації.

Стаття 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

5.1. Члени Асоціації, в порядку передбаченому законодавством України та цим Статутом, мають право:

5.1.1. брати участь у діяльності органів управління Асоціації, в тому числі шляхом внесення на розгляд керівних органів Асоціації пропозиції по удосконаленню її діяльності та усуненню недоліків в роботі;

5.1.2. обирати і бути обраними до органів управління Асоціації, брати участь в роботі Асоціації та в заходах, які проводяться Асоціацією;

5.1.3. подавати пропозиції до порядку денного Загальних Зборів Асоціації не пізніше, ніж за 7 днів до початку їх роботи;

5.1.4. користуватися інтелектуальними розробками та матеріально-технічними засобами, а також послугами, консультаціями та рекомендаціями, які надаються Асоціацією;

5.1.5. на пільгових умовах брати участь у будь-якій діяльності, що здійснюється в межах Асоціації, а також переважного користування послугами, технічними засобами і системами Асоціації тощо;

5.1.6. одержувати організаційну, консультативну, методичну, матеріальну та іншу підтримку Асоціації щодо захисту та реалізації своїх прав і інтересів, здійснення власних творчих ідей, проектів, програм і пропозицій;

5.1.7. отримувати від Асоціації для ознайомлення будь-яку інформацію стосовно діяльності Асоціації, в тому числі копію річного балансу, затверджені протоколи засідань і звіти керівних органіцв Асоціації тощо;

5.1.8. у випадку ліквідації Асоціації повернути своє майно, тимчасово передане останній на договірних засадах;

5.1.9. добровільно вийти з Членів Асоціації шляхом подачі відповідної заяви Раді Асоціації;

5.1.10. користуватися іншими правами, передбаченими законодавством та/або рішеннями органів управління Асоціації.

5.2. Члени Асоціації зобов’язані:

5.2.1. дотримуватись положень цього Статуту;

5.2.2. виконувати рішення органів управління Асоціації в межах повноважень, завдань і функцій Асоціації, визначених установчими документами;

5.2.3. сприяти досягненню мети Асоціації, передбаченої цим Статутом, брати участь у діяльності та управлінні Асоціації у порядку, встановленому Статутом;

5.2.4. утримуватись від діяльності, яка суперечить чинному законодавству України або може заважати вирішенню господарських, економічних та інших завдань Членів Асоціації;

5.2.5. не допускати дій, які можуть заподіяти Асоціації моральну та/або матеріальну шкоду, а також здійснювати діяльність несумісну з членством в Асоціації;

5.2.6. своєчасно сплачувати членські внески у порядку та розмірах, визначених Асоціацією;

5.2.7. не розголошувати надану їм інформацію, а також інформацію, що стала їм відома внаслідок їх статусу як Члена Асоціацій, яка має комерційний/конфіденційний характер стосовно Асоціації або будь-кого з її інших Членів;

5.2.8. виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством, цим Статутом та рішеннями органів управління Асоціації.

Стаття 6. МАЙНО, КОШТИ, ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ АКТИВІВ (ДОХОДІВ) ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

6.1. Асоціація утримується за рахунок членських внесків Членів Асоціації та не проводить підприємницької діяльності, за винятком отримання пасивних доходів. У власності Асоціації, у відповідності з чинним законодавством України, можуть перебувати кошти, рухоме й нерухоме майно, обладанання, транспортні засоби, матеріальні та нематеріальні активи. Асоціація має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у її власності, передбачені законодавством правочини, що не суперечать її меті та завданням.

6.2. Майно та кошти Асоціації складають:

* 6.2.1. майно, набуте на законних підставах для здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом;

6.2.2. членські (вступні та періодичні) внески Членів Асоціації;

6.2.3. пасивні доходи (проценти, дивіденди, страхові виплати і відшкодування, а також роялті);

6.2.4. дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого кошторисів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються Асоціації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно з законодавством, з метою зниження рівня таких цін;

6.3. Асоціація, у встановленому чинним законодавством України порядку, набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй у власність, а також на майно та майнові права, придбані за рахунок власних коштів чи набутих на інших підставах, не заборонених законом.

6.4. Відповідальність Асоціації визначається відповідно до чинного законодавства України та Статуту Асоціації. Асоціація несе відповідальність за власними зобов’язаннями усім належним їй майном, на яке за рішенням суду може бути накладений арешт з метою його подальшого продажу для покриття заборгованості перед кредиторами, у порядку, встановленому чинним законодавством України. Асоціація несе відповідальність за зобов’язаннями власних відокремлених підрозділів – представництв, філій тощо, які здійснюють діяльність від імені Асоціації.

6.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Асоціації або передане їй в користування її Членами, несе Асоціація, якщо інше не передбачене законодавством.

6.6. Право власності на кошти та майно Асоціації реалізують Загальні Збори Членів Асоціації.

* 6.7. (виключено).

6.8. Асоціація користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників Асоціації, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.9. Джерела формування доходу (прибутку) Асоціації:

6.9.1. здійснення господарської діяльності, метою якої не є отримання прибутку та яка сприяє досягненню статутних цілей та завдань Асоціації, в тому числі:

  • надання в оренду об’єктів нерухомості, що перебувають у власності Асоціації, або їх продажу;
  • співпраця з науковими департаментами Єврокомісії та НАТО та іншими міжнародними організаціями в рамках міжнародних проектів для розвитку національної телекомунікаційної мережі науки та освіти.

6.10. Всі отримані доходи (прибутки) Асоціація може використовувати винятково для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

6.11. Асоціації забороняється розподіляти отримані нею доходи (прибутки), їх частину або майно серед засновників (учасників), членів Асоціації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб.

Стаття 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ.
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЄЮ

7.1. Органами управління Асоціації є:

7.1.1. Загальні Збори Членів Асоціації;

7.1.2. Рада Асоціації;

7.1.3. Дирекція Асоціації;

7.1.4. Ревізійна комісія Асоціації.

7.2. Члени Ради Асоціації та Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних Зборах Членів Асоціації.

7.3. В Асоціації можуть створюватися спеціальні комітети та робочі групи для виконання певних завдань чи рішень. В них можуть залучатись до роботи сторонні фахівці.

7.4. Правила та положення Асоціації повинні забезпечувати право кожного з членів Асоціації бути представленим у таких процедурах:

7.4.1. прийняття, внесення поправок або скасування будь-якого правила або положення;

7.4.2. висування кандидатів на керівні посади і вибори до органів управління та участь в управлінні справами Асоціації;

7.4.3. розподіл обґрунтованих виплат, відрахувань чи інших витрат серед членів Асоціації.

7.5. Жодна процедура, правило чи положення Асоціації, за якими будь-якій групі Членів Асоціації надається перевага чи будь-яка інша можливість непропорційно більшого впливу на будь-який орган управління Асоціації, визначений цим Статутом, не можуть бути прийнятими.

Стаття 8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

8.1. Вищим органом управління Асоціації є Загальні Збори Членів Асоціації.

8.2. Загальні Збори скликаються не рідше одного разу на рік рішенням Ради.

8.3. Позачергові засідання Загальних Зборів скликаються Радою з власної ініціативи, або на вимогу не менше 25% від загального числа Членів Асоціації, або за вимогою Ревізійної комісії для вирішення термінових питань, що виникли в процесі діяльності Асоціації.

8.4. Члени Асоціації письмово повідомляються про скликання Загальних Зборів не пізніше, як за 30 днів до скликання чергових Зборів, або 14 днів – до скликання позачергових. У повідомленні повинні бути зазначені час, місце проведення Зборів та питання, які пропонується розглянути на Зборах.

8.5. Кожен Член Асоціації може призначити тільки одного представника з правом голосу при прийнятті рішень Загальними Зборами.

8.6. Загальні Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 50% представників Членів Асоціації.

8.7. Якщо кворум відсутній, більшість фізично присутніх Членів Асоціації може приймати рішення про перенесення Загальних Зборів.

8.8. Член Асоціації має право вимагати включення до порядку денного Загальних Зборів додаткових питань, якщо його вимога буде підтримана не менше 25% присутніх на засіданні представників Членів Асоціації.

8.9. На кожному засіданні Загальних Зборів з числа присутніх обираються головуючий та секретар засідання.

8.10. Рішення Загальних Зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні представників Членів Асоціації, якщо цим Статутом чи положеннями Асоціації не передбачено іншого.

8.11. Рішення Загальних Зборів оформлюються протоколами за підписом головуючого та секретаря засідання.

8.12. Належним чином прийняті та оформлені рішення Загальних Зборів обов’язкові для всіх Членів Асоціації, незалежно від їх участі у Зборах.

8.13. Рішення Загальних Зборів з питань реорганізації і ліквідації та внесення змін і доповнень до Статуту Асоціації приймаються більшістю 75% голосів всіх Членів Асоціації.

8.14. У виключних випадках, відповідно до процедур, встановлених правилами та положеннями Асоціації, Загальні Збори можуть проводитися шляхом поіменного опитування, окрім випадків, коли йдеться про ліквідацію чи реорганізацію Асоціації, або внесення змін і доповнень до її Статуту.

8.15. Загальні Збори Членів Асоціації

8.15.1. затверджують Статут Асоціації та вносять до нього зміни і доповнення;

8.15.2. приймають будь-які рішення стосовно діяльності Асоціації;

8.15.3. приймають рішення про припинення діяльності Асоціації;

8.15.4. визначають основні напрямки, програмні цілі та стратегію діяльності Асоціації;

8.15.5. реалізацують право власності на майно та кошти Асоціації;

8.15.6. затверджують кошторис Асоціації;

8.15.7. встановлюють розмір членських внесків, термін та порядок їх сплати;

8.15.8. встановлюють кількісний склад Ради Асоціації та Ревізійної комісії,

8.15.9. обирають та звільняють членів Ради, Голову Ради, Заступника Голови Ради, членів Ревізійної комісії Асоціації;

8.15.10. заслуховувують та затверджують звіти Ради, Виконавчого директора та Ревізійної комісії Асоціації;

8.15.11. вирішують будь-які інші питання щодо діяльності Асоціації.

8.16. У період між засіданнями Загальних Зборів Членів Асоціації керівництво Асоціацією здійснює Рада Асоціації та Виконавча дирекція Асоціації.

Стаття 9. РАДА АСОЦІАЦІЇ

9.1. Рада Асоціації керує справами Асоціації в період між Загальними Зборами. Рада складається з представників Членів Асоціації, що виконують свої членські обов’язки.

9.2. Рада обирається Загальними Зборами Членів Асоціації. Загальні Збори визначають строк повноважень та кількісний склад Ради.

9.3. Раду Асоціації очолює Голова Ради Асоціації. За умов його відсутності функції Голови Ради покладаються на Заступника Голови Ради.

9.4. Голова Ради та Заступник Голови Ради обираються Загальними Зборами Членів Асоціації із числа членів Ради.

9.5. Рада підзвітна в своїй діяльності Загальним Зборам і організовує виконання їх рішень.

9.6. Засідання Ради проводяться регулярно, за необхідністюі, але не рідше одного разу на 2 місяці. Засідання Ради скликаються її Головою. Позачергове засідання Ради може бути скликане на вимогу Голови Ревізійної комісії.

9.7. Рада Асоціації правомочна приймати рішення, якщо в її засіданні взяла участь більшість від обраної кількості членів.

9.8. Якщо кворум відсутній, більшість фізично присутніх Членів Ради може ухвалювати рішення про перенесення засідання Ради.

9.9. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів із спискової кількості членів Ради. Рішення Ради оформлюються протоколами за підписом Голови Ради Асоціації і секретарем засідання.

9.10. Рада Асоціації

9.10.1. приймає до Асоціації та виключає з неї Членів на підставах і в порядку, передбаченому цим Статутом;

9.10.2. скликає чергові та позачергові Загальні Збори Членів Асоціації, вносить пропозицій щодо порядку денного Загальних Зборів, часу і місця їх проведення;

9.10.3. подає на затвердження Загальним Зборам звіти про діяльність Асоціації;

9.10.4. вносить на розгляд Загальних Зборів проект основних напрямів діяльності Асоціації;

9.10.5. подає на затвердження Загальним Зборам зміни і доповнення до цього Статуту;

9.10.6. подає на затвердження Загальним Зборам правила та положення, віднесені до їх компетенції;

9.10.7. рекомендує Загальним Зборам кандидатів до Ревізійної комісії;

9.10.8. заслуховує і обговорює проект кошторису Асоціації, поданий Виконавчим директором і подає його на затвердження Загальним Зборам;

9.10.9. подає Загальним Зборам пропозиції щодо розміру і порядку сплати вступних і членських внесків;

9.10.10. здійснює контроль за виконанням рішень Загальних Зборів Членів Асоціації;

9.10.11. затверджує внутрішні правила та положення, які регулюють порядок діяльності Асоціації з винятками, передбаченими цим Статутом;

9.10.12. затверджує зразок заяви на вступ до Асоціації;

9.10.13. створює комітети і робочі групи Асоціації, визначає їх склад і порядок роботи, заслуховує і схвалює їхні звіти;

9.10.14. визначає кількісний склад, термін призначення і порядок роботи Дирекції Асоціації;

9.10.15. призначає Виконавчого директора та інших директорів;

9.10.16. здійснює контроль за діяльністю Дирекції Асоціації і в випадку необхідності призупиняє дію повноважень Виконавчого директора та інших директорів чи усуває їх від посади;

9.10.17. встановлює розмір посадових окладів і порядок преміювання Дирекції Асоціації;

9.10.18. затверджує штатний розклад, організаційну структуру і посадові оклади працівників Асоціації;

9.10.19. приймає рішення про розпорядження майном і коштами Асоціації;

9.10.20. приймає рішення про створення Асоціацією підприємств та організацій;

9.10.21. приймає рішення про участь Асоціації в діяльності інших добровільних об’єднань;

9.10.22. здійснює інші функції відповідно до цього Статуту і рішень Загальних Зборів.

9.11. Рада Асоціації має право приймати рішення про тимчасове або постійне делегування згаданих вище повноважень Голові Ради або Виконачому директору Асоціації, за умови, що таке делегування повноважень відповідає вимогам чинного законодавства України.

9.12. Голова Ради

9.12.1. без доручення представляє Асоціацію як в Україні, так і за її межами в органах державної влади та управління, громадських і міжнародних організаціях без права підпису фінансово-господарчих документів;

9.12.2. визначає порядок денний засідань Ради Асоціації, скликає Раду на засідання, головує на них і підписує рішення Ради Асоціації;

9.12.3. подає разом з Виконавчим директором Асоціації, матеріали і пропозиції на розгляд Ради і Загальних Зборів Членів Асоціації, в тому числі пропозиції щодо створення тимчасових робочих груп або постійних комітетів;

9.12.4. представляє на розгляд та затвердження Ради річний план роботи Ради, який повинен містити:

  • щоквартальне фінансове звітування;
  • розгляд результатів планових перевірок, проведених Ревізійною комісією;
  • звіти комітетів та робочих груп;
  • моніторинг ухвалених рішень;
  • затвердження основних напрямків роботи дочірніх підприємств;

9.12.5. організовує виконання рішень Загальних Зборів Членів Асоціації та Ради Асоціації;

9.12.6. звітує про діяльність Ради Асоціації Загальним Зборам Членів Асоціації;

9.12.7. діє в межах повноважень, наданих йому цим Статутом або делегованих йому за рішенням Ради Асоціації та/або Загальних Зборів Членів Асоціації.

9.13. Голова Ради Асоціації може делегувати частину своїх повноважень Виконавчому директору Асоціації.

Стаття 10. ДИРЕКЦІЯ АСОЦІАЦІЇ

10.1. Дирекція складається з Виконавчого директора та інших директорів і призначається Радою Асоціації. Рада визначає кількісний склад Дирекції, термін її призначення і порядок роботи.

10.2. Дирекцію Асоціації очолює Виконавчий директор Асоціації.

10.3. Дирекція підзвітна в своїй діяльності Загальним Зборам і Раді Асоціації і забезпечує виконання їх рішень.

10.4. Виконавчий директор

10.4.1. без доручення вчиняє від імені Асоціації всі юридичні дії, що не суперечать положенням і рішенням Асоціації, представляє її перед усіма установами і організаціями як в Україні, так і за кордоном, в органах державної влади та управління, громадських і міжнародних організаціях;

10.4.2. без доручення розпоряджається майном та укладає від імені Асоціації правочини;

10.4.3. підписує фінансові документи Асоціації, включаючи бухгалтерські та податкові звітності як перша особа, відкриває в установах банків необхідні рахунки для Асоціації;

10.4.4. забезпечує виконання рішень Загальних Зборів Членів Асоціації та Ради Асоціації;

10.4.5. вирішує питання поточної діяльності Асоціації;

10.4.6. наймає працівників Асоціації, оголошує їм заохочення і накладає на них дисциплінарні стягнення, розриває укладені з ними трудові договори у відповідності до трудового законодавства;

10.4.7. розробляє проект кошторису Асоціації, подає його Раді;

10.4.8. бере участь у роботі Загальних Зборів і Ради Асоціації з правом дорадчого голосу;

10.4.9. звітує перед Загальними Зборами Членів Асоціації та Радою Асоціації;

10.4.10. діє в межах повноважень, наданих йому цим Статутом або делегованих йому Радою чи Головою Ради.

Стаття 11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ АСОЦІАЦІЇ

11.1. Трудовий колектив Асоціації складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь у її діяльності на підставі контрактів, а також інших форм, що регулюють трудові відносини.

11.2. Працівники трудового колективу приймаються на роботу і звільняються Виконавчим директором Асоціації.

11.3. Для виконання договірних робіт Асоціація може створювати тимчасові підрядні та інші колективи, які працюють на основі цивільно-правових договорів, а також використовувати працю індивідуальних підрядників з залученням виконавців як зі сторони, так i з числа працівників Асоціації.

11.4. Усі питання, пов’язані з трудовим колективом Асоціації i не врегульовані цим Статутом, регулюються нормами законодавства про працю.

Стаття 12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

12.1. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Асоціації здійснює Ревізійна комісія.

12.2. Ревізійна комісія обирається Загальними Зборами Членів Асоціації та підзвітна виключно Загальним Зборам Членів Асоціації. Загальні Збори Членів Асоціації визначають строк повноважень, кількісний склад Ревізійної комісії та порядок її діяльності.

12.3. Голова Ревізійної комісії обирається зі складу Ревізійної комісії її членами.

12.4. До компетенції Ревізійної комісії входить перевірка звітів, балансу, каси та наявності майна, рахунків, обліку, звітності та діловодства Асоціації. Ревізія фінансово-господарської діяльності Асоціації проводиться не менше як один раз на рік або на вимогу Загальних Зборів Членів, Ради, Правління або Виконавчого директора – в будь-який час.

12.5. Ревізійна комісія складає висновок за річним звітом та балансом Асоціації та подає їх Загальним Зборам Членів Асоціації на затвердження.

12.6. За рішенням Загальних Зборів Членів Асоціації функції Ревізійної комісії можуть бути передані на договірній основі аудиторській організації.

Стаття 13. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

* 13.1. Асоціація здійснює оперативний, бухгалтерський, податковий і статистичний облік та звітність відповідно до порядку, що встановлений законодавством України

* 13.2. (виключено).

* 13.3. (виключено).

* 13.4. Перевірка фінансової діяльності Асоціації здійснюється згідно із законодавством України та цим Статутом.

* 13.5. (виключено).

Стаття 14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЛІКВІДАЦІЯ АСОЦІАЦІЇ

14.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) чи ліквідації.

14.2. При реорганізації Асоціації вносяться необхідні зміни в установчі документи Асоціації, а також до єдиного державного реєстру. При ліквідації – відповідний запис в єдиний державний реєстр. Реорганізація Асоціації означає перехід прав та обов’язків, що належать Асоціації, до її правонаступника.

14.3. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних Зборів Членів Асоціації. Ліквідація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних Зборів Членів Асоціації, суду або господарського суду.

14.4. Ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом, що прийняв рішення про ліквідацію. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по управлінню справами Асоціації.

14.5. Ліквідаційна комісія встановлює порядок i термін проведення ліквідації, а також термін для подання заяв претензій кредиторами.

14.6. В разі визнання Асоціації банкрутом, порядок утворення i роботи ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації Асоціації визначаються Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

14.7. Ліквідаційна Комісія публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації повідомлення про ліквідацію Асоціації і про порядок і терміни заявлення претензій кредиторами, який не може бути меншим двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію Асоціації.

14.8. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Асоціації із врахуванням її фізичного та морального зносу, виявляє її дебіторів та кредиторів i розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс i представляє його на розгляд спеціально скликаних для цього Загальних Зборів Членів Асоціації.

14.9. У разі припинення діяльності (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) Асоціації її активи не можуть перерозподілятись між учасниками (членами) Асоціації і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

14.10. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи є датою державної реєстрації припинення юридичної особи – Асоціації.